Biuro Marszałkowska 58: + 48 22 625 15 15

Biuro Belwederska 19:

+ 48 22 841 32 14

Jak bezpiecznie kupić mieszkanie w czasie epidemii?

Podstawowym zagadnieniem dotyczącym wszelkich wątpliwości związanych z przystąpieniem do aktu jest, przede wszystkim wątpliwość, jak dostać się do kancelarii notarialnej w sytuacji, gdy patrol policji oczekuje od nas wyjaśnień. Większość kancelarii notarialnych praktykuje wydawanie stosownych zaświadczeń o terminie aktu notarialnego, na który mamy się stawić. Jeśli jednak boimy się przemieszczać lub, z jakichś powodów nie możemy (zostaliśmy objęci kwarantanną, przebywamy za granicą) wówczas mamy kilka możliwości, aby nabyć nieruchomość.

  1. Pełnomocnictwo – najlepsze i najprostsze rozwiązanie. Jeśli podpisujemy je za granicą należy pamiętać, że tego typu dokument musi zostać opatrzony klauzulą apostille. Osoba upełnomocniona dokonuje zakupu w naszym imieniu i na naszą rzecz.
  2. Pełnomocnictwo rzekome – do aktu staje osoba , która oświadcza, że działa w imieniu kupującego, bez umocowania. Taka transakcja wymaga potwierdzenia prze kupującego. Dopuszcza się czas oczekiwania nawet do pół roku. W charakterze pełnomocnika rzekomego może wystąpić pośrednik, z którym współpracujemy.
  3. Nabycie powiernicze. Umowa zlecenia. – strony podpisują dwustronną umowę cywilnoprawną, na podstawie której zleceniobiorca zobowiązuje się do dokonania zakupu i przeniesienia własności na rzecz zleceniodawcy. Podatek od tej czynności cywilnoprawnej płaci się w Polsce.
  4. Darowizna – jeśli zakupu może dokonać osoba bliska (w pierwszej grupie dziedziczenia) może następnie przenieść na nas własność umową darowizny – wówczas czynność ta nie jest opodatkowana.

Pomimo trudnej sytuacji epidemiologicznej w Polsce, w kancelariach obowiązują zaostrzone przepisy bezpieczeństwa. W większości kancelarii już teraz obowiązkowym jest noszenie maseczek ochronnych. Dodatkowo, konieczne jest mycie rąk – nawet jeśli mamy rękawiczki.
Notariusze preferują, aby na aktach było jak najmniej osób. Najkorzystniejszą sytuacją jest, aby posługiwać się pełnomocnictwem (w sytuacji, gdy jest kilku sprzedających lub kupujących).

Jeśli więc posiadamy wszystkie dokumenty sprzedażowe – możemy stanąć do aktu, wybierając jedną, z powyższych form. W obecnym czasie wiele urzędów pracuje bardzo sprawnie, a urzędnicy są bardzo pomocni. Dla przykładu – w Warszawie w Biurze Geodezji i Katastru w Urzędzie Miasta – praca odbywa się bez większych zakłóceń. Z upływem czasu większość z nas szybko nauczyła się funkcjonować w utrudnionych warunkach, a firmy, czy urzędy potrafią działać zaskakująco elastycznie wykorzystując wszelkie, dostępne działania online.

Autor artykułu:

Aneta Gromska
Dyrektor ds. Rozwoju i Inwestycji

Bracia Strzelczyk

Zawiadomienie o przekształceniu przedsiębiorcy w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością


Szanowni Państwo,

informujemy, że z dniem 1.09.2023 r. doszło do przekształcenia przedsiębiorcy Witolda Strzelczyka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „BRACIA STRZELCZYK” WITOLD STRZELCZYK, miejsce prowadzenia działalności: ul. Marszałkowska 58 lok. 11 i 12, 00-545 Warszawa (dalej jako: „Przedsiębiorca przekształcany”) w spółkę kapitałową działającą pod firmą STRZELCZYK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako „Spółka przekształcona”).

Dnia 1.09.2023 r. Spółka przekształcona została wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0001055409. Spółce zostały nadane nowe numery NIP: 7011162661 i REGON: 526266110.

Wskazujemy, że zgodnie z art. 5842 § 1 ksh Spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki Przedsiębiorcy przekształcanego. Tym samym Spółka przekształcona kontynuuje dotychczasową działalność prowadzoną przez Przedsiębiorcę przekształcanego. W szczególności Spółka przekształcona pozostaje stroną wszelkich umów zawartych przez Przedsiębiorcę przekształcanego.

Od 1.09.2023 r. obowiązują następujące dane Spółki przekształcanej:

STRZELCZYK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
(dawniej: „BRACIA STRZELCZYK” WITOLD STRZELCZYK)
ul. Marszałkowska 58 lok. 11 i 12
00-545 Warszawa
KRS: 0001055409
NIP: 7011162661
REGON: 526266110

This will close in 0 seconds