Biuro Marszałkowska 58: + 48 22 625 15 15

Biuro Belwederska 19:

+ 48 22 841 32 14

Gdzie zgłosić i jak rozliczyć najem mieszkania w 2023 roku

gdzie zgłosić i jak rozliczyć wynajem mieszkania

Dochody z tytułu najmu w świetle przepisów prawa podatkowego podlegają opodatkowaniu. Podatek od najmu to rodzaj daniny, którą płaci wynajmujący czerpiący zysk z wynajmu mieszkania. Każdy, kto uzyskuje przychód z tego tytułu, musi rozliczać się z Urzędem Skarbowym na określonych zasadach.

W niniejszym wpisie pokrótce wyjaśnione zostaną następujące kwestie:

  1. Forma opodatkowania dochodu z tytułu najmu
  2. Wysokość podatku od dochodu z tytułu najmu
  3. Gdzie zgłosić wynajem mieszkania
  4. Jak rozliczyć wynajem mieszkania
  5. Możliwości obniżenia podatku od dochodu z tytułu najmu

Forma opodatkowania dochodu z tytułu najmu

Z początkiem 2023 roku obowiązkiem jest rozliczanie się z wynajmu mieszkania wyłącznie w formie ryczałtu – powyże dotyczy tylko najmu prywatnego. Przedsiębiorcy będą mogli dalej rozliczać najem opodatkowaniem na zasadach ogólnych.

Wysokość podatku od dochodu z tytułu najmu

Stawka podatku ryczałtowego wynosi 8,5% i 12,5%. Stawka 8,5% obowiązuje, jeśli przychody z najmu nie przekroczą kwoty 100 tys. zł rocznie, zaś stawka 12,5% obowiązuje, jeśli przychody z najmu przekroczą 100 tys. zł rocznie. Podatek 12,5% płaci się wyłącznie od nadwyżki przychodu z najmu ponad 100 tys. zł.

Gdzie zgłosić wynajem mieszkania

Zgodnie z obowiązującymi zasadami właściciel mieszkania powinien zgłosić zawarcie umowy najmu okazjonalnego lokalu mieszkalnego do urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania do 14 dnia od dnia rozpoczęcia najmu. Na żądanie najemcy właściciel ma obowiązek przedstawić potwierdzenie zgłoszenia. Za pierwszy dzień najmu uznaje się dzień oddania lokalu do użytku najemcy, nie zaś dzień podpisania umowy.

W przypadku najmu tradycyjnego nie ma takiego obowiązku. Pierwsza wpłata zaliczki na ryczałt jest przez urząd skarbowy traktowana jako zgłoszenie.

Jak rozliczyć wynajem mieszkania? Termin zapłaty zaliczek na podatek

Co do zasady, podatnik uzyskujący dochody z tytułu najmu ma obowiązek obliczania i odprowadzania na konto fiskusa miesięcznych lub kwartalnych zaliczek. Wysokość zaliczki należy obliczyć z zastosowaniem odpowiedniej stawki podatkowej (8,5% lub 12,5%). Zadaniem podatnika jest samodzielne obliczenie kwoty do zapłaty za miesiąc lub kwartał i wpłacenie należnej sumy na mikrorachunek.

Przykładowo, jeżeli wynajmujący uzyskuje przychód z najmu w wysokości 1000 zł, to zaliczkę oblicza się następująco:

  • 1000 zł x 8,5% = 85 zł.

W przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych możliwe jest rozliczanie osiągniętego przychodu miesięcznie lub kwartalnie: do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu lub kwartale, w którym podatnik osiągnął przychód. Przykładowo: w przypadku rozliczenia kwartalnego. podatek za pierwszy kwartał 2022 roku powinien był trafić na konto urzędu skarbowego do 20 kwietnia 2022 roku. Możliwość rozliczenia kwartalnego jest dostępna dla osób, których przychody za ubiegły rok nie przekroczyły 200 tys. euro.

mieszkanie na sprzedaż

Należności podatku powinna być przelewana na indywidualny mikrorachunek podatkowy, wygenerowany na podstawie:

  • numeru PESEL – w przypadku podatników nieprowadzących działalności gospodarczej,
  • numeru NIP – w przypadku przedsiębiorców.

Po zakończeniu roku podatkowego konieczne będzie złożenie deklaracji podatkowej, uwzględniającej wszystkie dochody podatnika z tytułu najmu.

Podatnicy uzyskujący przychody z najmu opodatkowane w formie ryczałtu, są zobowiązani rozliczyć się na deklaracji PIT-28. Zeznanie według ustalonego wzoru o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych składa się w terminie od dnia 15 lutego do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Na rozliczenie deklaracji podatnicy mają czas do 31 stycznia roku następującego po rozliczanym roku podatkowym.

Możliwości obniżenia podatku od dochodu z tytułu najmu

W przypadku opodatkowania wynajmu w formie ryczałtu nie można odliczać kosztów oraz skorzystać z kwoty wolnej od podatku. Z drugiej strony istnieje możliwość obniżenia podstawy opodatkowania w drodze rozróżnienia w umowie kwoty za czynsz od np. kwoty opłat eksploatacyjnych, czynszu administracyjnego W takim przypadku przychód stanowić będzie wyłącznie kwota czynszu i to ona będzie podlegać opodatkowaniu.


W agencji nieruchomości BRACIA STRZELCZYK pomagamy Klientom w odpowiednim skonstruowaniu zapisów w umowie najmu – tak, aby były ona najoptymalniejsze pod kątem podatkowym.


Zawiadomienie o przekształceniu przedsiębiorcy w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością


Szanowni Państwo,

informujemy, że z dniem 1.09.2023 r. doszło do przekształcenia przedsiębiorcy Witolda Strzelczyka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „BRACIA STRZELCZYK” WITOLD STRZELCZYK, miejsce prowadzenia działalności: ul. Marszałkowska 58 lok. 11 i 12, 00-545 Warszawa (dalej jako: „Przedsiębiorca przekształcany”) w spółkę kapitałową działającą pod firmą STRZELCZYK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako „Spółka przekształcona”).

Dnia 1.09.2023 r. Spółka przekształcona została wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0001055409. Spółce zostały nadane nowe numery NIP: 7011162661 i REGON: 526266110.

Wskazujemy, że zgodnie z art. 5842 § 1 ksh Spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki Przedsiębiorcy przekształcanego. Tym samym Spółka przekształcona kontynuuje dotychczasową działalność prowadzoną przez Przedsiębiorcę przekształcanego. W szczególności Spółka przekształcona pozostaje stroną wszelkich umów zawartych przez Przedsiębiorcę przekształcanego.

Od 1.09.2023 r. obowiązują następujące dane Spółki przekształcanej:

STRZELCZYK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
(dawniej: „BRACIA STRZELCZYK” WITOLD STRZELCZYK)
ul. Marszałkowska 58 lok. 11 i 12
00-545 Warszawa
KRS: 0001055409
NIP: 7011162661
REGON: 526266110

This will close in 0 seconds