Biuro Marszałkowska 58: + 48 22 625 15 15

Biuro Belwederska 19:

+ 48 22 841 32 14

Wynajem mieszkania a brak meldunku

wynajem mieszkania a brak meldunku

Pytanie dotyczące tego, czy można mieszkać bez meldunku, często pojawia się w kontekście wynajmu mieszkania. Czy istnieje obowiązek meldunkowy? Czy właściciel ma obowiązek zameldowania najemców w swoim mieszkaniu? Czy najemca musi uzyskać zgodę od Wynajmującego na meldunek?

Na te i inne pytanie zostanie udzielona odpowiedź w poniższym wpisie.

Obowiązek meldunkowy. Podmiot zobowiązany.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności:

„Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany wykonywać obowiązek meldunkowy określony w ustawie”.

Z powyższego wynika, że obowiązek meldunkowy obowiązuje w Polsce i ciąży na „obywatelu polskim przebywającym na terytorium Polski„. Osobą taką będzie zatem najemca, który podpisując umowę najmu zmienia miejsce pobytu czasowego. Zameldowanie będzie obowiązywało do momentu, do którego podpisana została umowa najmu. Jeśli więc zawarta została na 12 miesięcy, najemca może zameldować się na pobyt czasowy na rok. Gdy termin ten upłynie, najemca zostanie wymeldowany automatycznie.

Potwierdzenie pobytu osoby w miejscu zameldowania

W obecnym stanie prawnym instytucja zameldowania ma wyłącznie charakter rejestracyjny. Wynika to wyraźnie z art. 28 ust. 4 ustawy o ewidencji ludności, w którym ustawodawca określił cel zameldowania, zarówno na pobyt stały lub czasowy, stwierdzając, iż służy ono wyłącznie celom ewidencyjnym i potwierdzeniu faktu pobytu osoby w miejscu, w którym się zameldowała.

Zgodnie z art. 27 obowiązek meldunkowy powinien zostać zrealizowany najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do miejsca pobytu stałego lub tymczasowego.

Czy jest wymagana zgoda Wynajmującego do zameldowania się w wynajmowanym mieszkaniu

Jakkolwiek na właścicielu mieszkania nie ciąży obowiązek zameldowania najemców, to jednocześnie nie może on zabronić najemcom, aby ci zameldowali się w wynajmowanym mieszkaniu – meldunek jest bowiem obowiązkiem ustawowym. Oznacza to, że najemca nie musi posiadać zgody właściciela na zameldowanie.


Zawiadomienie o przekształceniu przedsiębiorcy w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością


Szanowni Państwo,

informujemy, że z dniem 1.09.2023 r. doszło do przekształcenia przedsiębiorcy Witolda Strzelczyka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „BRACIA STRZELCZYK” WITOLD STRZELCZYK, miejsce prowadzenia działalności: ul. Marszałkowska 58 lok. 11 i 12, 00-545 Warszawa (dalej jako: „Przedsiębiorca przekształcany”) w spółkę kapitałową działającą pod firmą STRZELCZYK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako „Spółka przekształcona”).

Dnia 1.09.2023 r. Spółka przekształcona została wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0001055409. Spółce zostały nadane nowe numery NIP: 7011162661 i REGON: 526266110.

Wskazujemy, że zgodnie z art. 5842 § 1 ksh Spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki Przedsiębiorcy przekształcanego. Tym samym Spółka przekształcona kontynuuje dotychczasową działalność prowadzoną przez Przedsiębiorcę przekształcanego. W szczególności Spółka przekształcona pozostaje stroną wszelkich umów zawartych przez Przedsiębiorcę przekształcanego.

Od 1.09.2023 r. obowiązują następujące dane Spółki przekształcanej:

STRZELCZYK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
(dawniej: „BRACIA STRZELCZYK” WITOLD STRZELCZYK)
ul. Marszałkowska 58 lok. 11 i 12
00-545 Warszawa
KRS: 0001055409
NIP: 7011162661
REGON: 526266110

This will close in 0 seconds